Vad för slags terapi?

Sida

samtal terapi psykoterapi

Terapi utförs genom samtal

Det är svårt att föreställa sig mänskligt liv utan samtal. Att kommunicera med andra är nämligen ett av flockdjuret människans stora begåvningar.

När vi är spädbarn är kommunikationen livsviktig. I vårt hjälplösa tillstånd behöver vi på olika sätt signalera till vår omgivning vad vi behöver för att överleva. Redan efter ett antal veckor börjar vi knyta an och samspela med våra omsorgspersoner genom kroppsuttryck, röst och senare med gester. Så småningom utökar vi vår repertoar med ett språk med ord. 

Som vuxen behöver man ibland en helt opartisk människa som har förmågan att lyssna utan att döma och att verkligen se och höra personen. Professionella samtal kan ta vid där andra samtal av olika anledningar inte räcker till.

Vad för slags terapimetoder använder jag?

Sensorimotor Psychotherapy

– Denna terapi är den jag använder mest, eftersom den har så många olika komponenter som passar till diverse behov.  Sensorimotor Psychotherapy,  är en snabbt växande metod i USA, Europa och Ausralien. Den metoden innefattar kognitiv psykologi i kombination med  nervsystemets yttringar i kroppen och kroppsreaktioner. Det är en specialistbehandling för följder av trauma och anknytning. Mindfulness är del av principerna. Sensorimotor Psykoterapi är en kroppsbaserad behandlingsmetod som speciellt tar sikte på att reglera det autonoma nervsystemet. Ett högaktiverat och instabilt autonomt nervsystem är en av de vanligast förekommande följdverkningarna hos människor som varit utsatta för allvarlig belastning såsom chock och trauma. Utgångspunkt är att människor, under rätta betingelser, har en medfödd kapacitet till självreglering och transformering av överväldigande upplevelser. Terapeuten lär klienten att få en erfarenhet av regleringen av det egna nervsystemet. Se mer i separat flik om detta.

Anknytningsteori

– Som en referensram har jag anknytningens betydelse. Anknytning är de tidiga och starka känslomässiga band som ett barn knyter till närstående vuxna och som har inverkan på personlighetsutvecklingen och hur vi förhåller oss till varandra.

Psykodynamisk teori

–  Min grundläggande metod är psykodynamisk, vilket innebär stor förståelse av hur familjesituationen och uppväxten har format individen.

Compassion och Medkänsla

– Med förståelse av det goda i den mänskliga naturen.

ACT, Acceptance Commitment Therapy

–  Är en del av det som brukar kallas tredje vågens KBT, alltså de nya KBT-metoder som influerats av österländsk filosofi, dialektik och acceptans. I ACT läggs fokus på acceptans, öppenhet, engagemang och medveten närvaro (mindfulness). Genom dessa verktyg lär sig individen att vara öppen för alla känslor och upplevelser utan att döma. På så vis får man möjlighet att agera i riktning mot långsiktiga mål och utifrån sina egna värderingar – i värderad riktning. Definition av acceptans: att se verkligheten som den är, utan att fly, försköna, förvränga eller värdera den.

MBCT – Mindfulness-based Cognitive Therapy

– En form av psykoterapi som kombinerar kognitiv terapi med träning i mindfulness (medveten närvaro) och stresshantering. Enligt den teori som ligger till grund för kognitiv terapi gäller det att komma till rätta med de tankemönster som framkallar känslor av ångest och depression. Enligt teorin om mindfulness sker detta bäst om man inte arbetar på att bli kvitt dem eller övar in nya tankemönster utan i stället genom meditation tränar sig i ett observerande, icke-värderande och accepterande av t ex smärt-förnimmelser, oro, ångest, tvångstankar och nedstämdhet. Liksom i kognitiv terapi ingår hemuppgifter som klienten arbetar med mellan träffarna. Forskningen stödjer effekten av MBCT i människor som har varit deprimerade tre eller fler gånger och visar minskat återfall med 50%.

Buddhistisk Psykologi

–  Vilket innebär dessa principer: En stadig, villkorslös känsla av sammanhang som berör alla varelser utan undantag, inklusive oss själva. Buddha lärde först ut detta som ett motgift mot rädsla. Medkänsla är vår omtänksamma mänskliga reaktion på lidande. Ett medkännande hjärta är icke-dömande och tänker på allt lidande – vår egen och andras – som förtjänande av ömhet. Medkännande glädje är insikten att andras lycka är oskiljaktig från vår egen. Vi gläds av lyckan för andra och hotas inte av en någon annans framgång. Jämnmod är en rymlig stillhet i sinnet. Detta strålande lugn ger oss möjlighet att surfa vågorna av vår erfarenhet utan att gå vilse i våra egna reaktioner.

Jag använder tre nivåer av terapeutiskt arbete:

1. Stabilisering, hantering av symptom och besvär.

2. Djupgående förändring och transformation.

3. Integration och djupgående koordination av tankar och rörelsemönster för övning av närvaro. Du väljer själv vad som passar dig.

Terapi-process

Introduktion Vi inleder terapin med ett introduktionssamtal. Samtalets funktion är att vi ska få en samsyn om anledningen du söker hjälp och behandlingsmetoden, samt att Du ska få möjlighet att lära känna din terapeut. Om kontakten känns bra fortsätter vi med ytterligare samtal och behandlingsplan. För att få tid för det plus behandling i det första mötet är det mötet 90 minuter. De första 30 minuterna är kostnadsfria.

Frekvens Vi ses en gång i veckan alternativt mer sällan eller oftare, beroende på dina behov och vart vi befinner oss i processen. Du har förstås rätt att bestämma vad som passar dig, att avsluta terapin när helst du vill och att söka annan behandling.

Avslut Det sista samtalet ägnar vi åt att summera och blicka framåt. Tillsammans utformar vi ett individuellt vidmakthållandeprogram där vi planerar för hur Du ska fortsätta på egen hand.

Du är varmt välkommen att kontakta mig

kopia-av-palmer-logga-ny-_picmonkeyed-1

(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-58122343-1’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

Annonser